โรงเรียนโคกสว่างประขาสรรค์รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายบัณฑิต  นามพลแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครููรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข้อมูล : ครูวนิดา  มั่นที ครูณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์ และครูวณิชชา  แสนนิล