รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน