โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคทางการศึกษา)

           วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคทางการศึกษา) โดยมี นายบัณฑิต นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ คุณครู ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้ปครองของนักเรียนที่ได้รับทุนมาร่วมประชุมรับฟังทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องทุนดังกล่าวและได้มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน คนละ 800 บาท จำนวน 9,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ/ค่าสมัครเรียน/ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (กสศ.)
        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงสภาพความเป็นจริง เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้ตรงตัวบุคคลทุกคน การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ.ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ภาพ/ข้อมูล : ครูวนิดา  มั่นที และครูวณิชชา  แสนนิล