บ่อเลี้ยงปลา บริเวณหน้าโรงเรียนและด้านหลังอาคาร  พื้นที่ประมาณ 1 งาน ลักษณะบ่อ เป็นบ่อน้ำซึม มีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้สามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปี โดยบ่อนี่ได้ทำการปล่อยปลานิลและปลาดุกบ่อละ 1,000 ตัว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้

      เรือนเพาะชำ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ต้นไม้ของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตรกรรมให้แก่นักเรียน 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

โรงเรือนเพาะเห็ด บริเวณด้านหลังโรงเรียน ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เป็นสถานที่เพาะเห็ดของโรงเรียน ที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตรกรรมและสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน