บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง บุคลากรโรงเรียน กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน