นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
โทรศัพท์ : 0813201519
อีเมล์ : –