นายบัณฑิต  นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 0956584664
อีเมล์ : Paacha.kuroo2@gmail.com

นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0813201519
อีเมล์ : –