นางควรคิด อินทจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
โทรศัพท์ : 08-8066-6450
อีเมล์ : kuankit.kid25@hotmail.com

นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
โทรศัพท์ : 0813201519
อีเมล์ : dutchalom@kpschool.ac.th