บุคลากรโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1048190467-20160629-103359

นายชาญชัย  ภูมประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20180510-145454

นางสาวอินธุอร ปุนากรณ์
ตำแหน่ง ครู

S__6512685

นางสาวณิชาภัทร เรืองศิลป์
ตำแหน่ง ครู

S__6512687

นางสาวธนาภรณ์ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20210215-091125

นายณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1048190467-20130729-133855

นางเทียมขวัญ สารีพร
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1048190467-20180420-162133

นางสาววรรณภา อินทา
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20190709-153214

นางสาววณิชชา แสนนิล
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1048190467-20180530-110041

นางสาวพิกุลรัชท์ ภูนาเพชร
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20181120-131251

นางสาววนิดา มั่นที
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

1048190278-20170627-015352

นายวีรพล เย็นแดง
ตำแหน่ง ครู

download

นายปริวรรต พลโลก
ตำแหน่ง พนักงานรชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1048190463-20151225-225457

นางสาวงามตา ฤทธิ์มนตรี
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20181120-132230

นายทศพร ติยะสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1048190467-20180523-135630

นางกิ่งดาว โคตรบัว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

1048190464-20130729-110827

นายอิทธิพล ละม้าย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1048190467-20180604-142842

นายดนัย โพธิสุรินทร์
ตำแหน่ง ครู

1048190467-20161125-102617

นางสาวพิชันนิสา เดชาเลิศ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

บุคลากรทางการศึกษา

S__3424266

นางสาวจันจิรา นามราช
ตำแหน่ง ครูธุรการ