โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช 2567

อ่านต่อ »

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จัดกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ปีการศึกษา2567

อ่านต่อ »

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การไหว้ครู

อ่านต่อ »

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

อ่านต่อ »
127925
25687
555

โรงเรียนสีเขียว

KP มีพื้นที่เขียวสดใส หนาแน่น สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม มีความสุขที่ได้มาโรงเรียน

โรงเรียนการศึกษา

KP มีเป้าหมายสร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม

โรงเรียนความสุข

KP ไม่ได้มีเพียงความรู้เชิงวิชาการแต่ยังมีพื้นที่กิจกรรมที่จะช่วยเปิดประสบการณ์และพบเรื่องราวใหม่ในชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดีและความสุขอย่างยั่งยืนมองปัญหาในภาพกว้าง
แก้ไขจากปัญหาจุดเล็กๆและสร้างเครือข่ายขยายผล

โรงเรียนดิจิทัล

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและผลักดันในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่เพื่อการทำงานแบบไร้กระดาษ ( Paperless) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและนำไปสู่การพัฒนาบริการด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนระดับมาตราฐาน

ไม่ว่าใครก็เรียนได้ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(LIFELONG LEARNING)เพื่อนำไปสู่ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

       

                    หลักสูตรการเรียนการสอน
      โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
           “โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
            บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
            มีจิตสาธารณะระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วม
            ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

รอบรั้วโรงเรียน
       แหล่งเรียนรู้
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       กีฬาและสุขภาพ
       ผลิตภัณฑ์ คป.

ข้อมูลทั่วไป
       การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
       ข้อปฏิบัติในการใช้ e-mail คป.
       นโยบายการใช้งานเครือข่าย คป.
       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
       หมายเลขโทรศัพท์
       ลิงก์ด่วน
       แผนที่ คป.
       แผนผังเว็บไซต์