กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4-2562
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ3-2562
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉ4-2562
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.คุ้มครองเด็ก
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3
พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่2-2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-2545