พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา (พ.ศ.2551)
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติลูกเสือ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พระราชบัญญัติเงินเดือนของราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542