ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ให้กับโรงเรียนในเขตพื่นที่บริการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ