นายสุเมธ สมตัว
ตำแหน่ง  ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๕

นายอุดม สิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๔

พ.อ.อ.สมชาย สังข์เกิด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๕

นายวินัย  เปี่ยมลาภโชติกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐

นายวีระ ดีแนบเนียน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ว่าที่ร้อยตรี สุมิตร แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

นายนิยม  ไผ่โสภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙

นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

นายบัณฑิต นามพลแสน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

นางควรคิด อินทจักร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๖-ปัจจุบัน