วิสัยทัศน์ (Vision)
                                                                 “โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
                                                                            เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรม
                                                                            มาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

  พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
     มุ่งสู่มาตรฐานสากล

  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
     มีจิตสาธารณะ

  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  4. จัดการศึกษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒธรรมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นและจัดกิจกรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ (Goals)
  1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน
  3. โรงเรียนมีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความเชื่อมโยงทั้งระบบและเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้
     และสืบค้นข้อมูล ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

  4. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
  7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 

 กลยุทธ์โรงเรียน
  1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม วัฒนธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
  2. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  7. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สนับสนุนการศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา