โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายบัณฑิต  นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ได้ดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตราการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติให้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน โดยโรงเรียนได้จ่ายเงินให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ก โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ และโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย   และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

ภาพ/ข้อมูล : ครูวนิดา  มั่นที ครูณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์ และครูวณิชชา  แสนนิล