ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทธิณี โชติมน
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ