ชื่อ - นามสกุล :นายกิจมานะ จุ้ยขุนทอง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ