[ FILM3258 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ด.ช.ภูริพัฒน์ เดือนแจ่ม
ชื่อเล่น : 
ฟิล์ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/8/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
samsungbbprime@gmail.com  
ที่อยู่ : 
61
อำเภอ : 
ลานกระบือ
จังหวัด : 
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 
62170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0649830048
สถานที่ทำงาน : 
ไม่ได้ทำงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น